دانلود رایگان کتاب Extracellular Recording Approaches :این جلد تکنیک ها و تحولات اخیر در ضبط خارج سلول را ارائه می دهد. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش صحرایی و ماهی گورخر بررسی می شود. ضبط های خارج سلولی در شناخت انسان ؛ ضبط های واحد و ماتریس های چند الکترود ؛ و ضبط در موش های پری ناتال و در اوایل رشد. در سبک سری های Neuromethods ، این فصل شامل انواع جزئیات و توصیه های اصلی متخصص برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز در آزمایشگاه شما می باشد. رویکردهای ضبط خارج سلولی پیشرفته و معتبر منبع ارزشمندی است که برنامه ها و روشهای به روز را در اختیار خوانندگان قرار می دهد برای مطالعه مناطق مغزی درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی.لینک منبع