خرید و دانلود کتاب Masters of the Structural Aesthetic :

[ad_1]

این کتاب بر زیبایی شناسی در رابطه با م componentلفه ساختاری در طراحی معماری تمرکز دارد. این جنبه کمتر کاوش شده در معماری مورد بحث قرار گرفته و کیفیت ماندگار ده ساختمان خاص از تاریخ معماری تا به امروز به دلیل زیبایی شناسی ساختاری آنها را توضیح می دهد. بر اساس تحقیقات عمیق ، تحلیلی انتقادی از محدودیت ها و سایر تأثیرات در طراحی معماری و سازه ای ، مانند فرهنگ ، حمایت ، هندسه ، منابع و فناوری های موجود ارائه شده است.

[ad_2]

لینک منبع